Tuesday, 29 November 2011

BIDANG SOSIAL, RIADAH DAN KREATIVITI

BERSOSIAL DAN BERIADAH
Selain daripada mata pelajaran Sains, Sosial dan Alam Sekitar, komponen atau mata pelajaran yang tergolong di bawah bidang Sosial, Riadah dan Kreativiti ialah mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni dan Pendidikan Muzik , Gerakan dan Drama. Dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan pembelajaran.
Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri yang berikut :-
i.    mampu berdikari
ii.   berdisiplin dan bersikap positif
iii.  bermoral dan beretika
iv.  berkemahiran dan berketerampilan
v.   produktif dan menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan negara.

Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran, dan memiliki ciri-ciri tersebut, adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri, keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.

No comments:

Post a Comment